?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Мой сайт Previous Previous Next Next
Степан Бандера, адмірал Канаріс, wiki-ru - "Летять, летять роки,Біжать за днями дні. "(c, ВВ)
kamen_jahr
kamen_jahr
Степан Бандера, адмірал Канаріс, wiki-ru

Прочел в вики.ру

Как следует из воспоминаний Я. Стецько, Бандера при посредничестве Рихарда Ярого незадолго до войны тайно встречался с адмиралом Канарисом, руководителем абвера. В ходе встречи Бандера, по словам Стецько, «очень чётко и ясно представил украинские позиции, найдя определённое понимание… у адмирала, который обещал поддержку украинской политической концепции, полагая, что лишь при её осуществлении возможна победа немцев над Россией» (Я. Стецько. 30 июня 1941 г. — Торонто, 1967. — С. 203).

Интересно, откуда страница 203???? Данная инфо - на 164и стр. (вот такой я педантичный;-))

У Масловского -стр 164

"Степан Бандера мав зорганізовану полк. Р. Ярим розмову з адміралом Канарісом, якому дуже чітко і ясно представив українські позиції, знайшовши повне зрозуміння, з погляду німецької рації в адмірала, який приобіцяв свою підтримку україснької політичної концепції. Уважаючи, що тільки при здійсненні її є можлива німецька перемога над Росією, адмірал зазначував, що зміна може статися, коли вирішальні чинники у наслідку воєнних невдач переконаються, що іншого виходу немає". [22]

[20] Стецько Я. 30 червня 1941. С 21.
[21] Там же. С 144.
[22] Там же. С 164.

Да и  в оригинале Стецько Я. 30 червня 1941 (djvu)- также - 164я. Указал на ошибку


===========

в ОКВ, популярною німецькою формулою: українці не зби­раються витягати для вас каштанів з вогню... Повстання ста-ютьіся за означених передумов зовнішніх, або внутрішніх, або за обох водночас. Ви ж внеможливили всякі передумови своєю політикою, коли в проклямацй Гітлера з нагоди східньої кам­панії Украяна й інші нації не є навіть декларативно трактовані як 'суб'єкти дій і господарі своєї землі. Досі ви мали проти себе москалів, а тепер будете мати і українців...

На німецькому відтинку штаб видатних членів революцій­ної ОУН намагався ввесь час з'ясувати важливість нашої ре­волюційно-визвольної концепції і передусім суттєвого елементу: розвалу імперії на національні держави з Украйною на чолі, а не заміни іншою колоніальною імперією. Полк. Р. Ярий, Володимир Стахів, Іван Габрусевич і інші докладали зусиль перешкодити здійснюванню іншої, як української кон­цепції, їм вдалося здобути низку серйозних прихильників, але на дальшу мету це не мало вирішного значення, бо це були здебільш а опозиційні або потенційно опозиційні елементи, яких, повистрілювали, або загнали в концтабори, чи позбавили впливу попутники Гімлера і глупого політика, хоча блискучого публіциста Ґеббельса і йому подібного, гандляра сектом*) Ріббентрола.

Ст. Бандера мав зорганізовану полк. Р. Ярим розмову з адміралом Канарісом, якому дуже чітко і ясно представив українські позиції, знайшовши повне зрозуміння, з погляду ні­мецької рації в адмірала, який приобіцяв свою підтримку ук­раїнської політичної концепції, уважаючи, що тільки при здій­сненню її є можлива німецька перемога над Росією. Адмірал зазначував, що зміна може статися, коли вирішальні чинники у наслідку воєнних невдач переконаються, що іншого виходу немає.

Характерно, що усі німецькі кола мали генеральну інструк­цію ймовірно Ґеббельса чи Ріббентропа або Розенберґа не заперечувати тимчасово українських вимог, але стосувати так­тику проволікання. Тільки цим можна виправдати стереотип­ний аргумент, який до часу упадку Києва повторяв і проф. Кох і проф. Баер й інші, мовляв, справа державности буде роз-глядана фюрером щойно після здобуття Києва. Очевидно, після ідами шіримішов новин ооманливии аргумент: після перемож­ного закінчення війни!

Мене розчарував вихвалюваний галицькими політиками старої дати проф. Ганс Кох, який стосував цей самий аргумент і не завжди був коректний супроти українців, бувши старшиною УГА. Проф. Кох був протестантським теологом. Я старався ро­зуміти його поставу у той спосіб, що він не вірив у німецьку пе­ремогу методами Гітлера і сподівався змін під тиском подій. Йо­гоповторювана за теорією Ргаенберґааргументація, мовляв, самі українці і в мріях не уявляють, яку велику і' могутню дер­жаву по... Волгу їм приготовляє Гітлер, могла зразу бути ви­пливом ноторичної німецької політичної наївности, а не конче злої волі!

Можливо, що в ситуації повних невдач чар фюрера „пе­реможця на усіх фронтах", перестав був діяти і проф. Кох пересвідчився, що його захоплення фюрером було наслідком звичайного обману і його казка у виконанні наказу поширю­вана серед українців про „доброго" фюрера, який приготовляє для українців грушки на вербі .„після здобуття Києва", а потім „після остаточної перемоги", була смішною, коли б не була такою трагічною у виданні большевика в нацистському мундирі йото однойменника з Кенігсбергу Еріха Коха... Згаду­ємо вже на цьому місці проф. Коха, бо він відогравав одну із вирішальних видних роль у тому часі на українському відтин­ку, як речник ОКВ, а згодом і Райхсміністра Розенберґа.

Деякий час уже після арештування мене у Львові і пере­везення до Берліна, після створення Райхомініїстерства для окупованих східних територій, виглядало, що проф. Ганс Кох може отримати пост державного секретаря у Розенберґа, а ін­коли він себе де факто і так поводив,, хоча державним секре­тарем став не він, але партієць ґауляйтер*) Маєр. У кожному разі при усіх переговорах він був' одним із головних речників німецького уряду і здебільше опановував, з німецького боку делегацію, без огляду на те, чи він був її головою.

*) Ґауляйтер „обласний,, керівник НСДАП.


Факт створення міністерства для Східніх територій гово­рив про здекларовану ціль колоніальної імперії на Сході, бо недоетавало хіба ще зміни назви на Остколоніяльміністе-ріюм. Обсадження цього посту Розенберґом було обманливим маневром Гітлера, який знаючи протилежні погляди Розен­берґа до Райхскомісара України Еріха Коха, з одного боку
===============

Wiki-screenshot

Метки: ,

Оставить комментарий